a a JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 176 verder is Leden. Totaal Bestuur. Mr. J. A. N. Patijn, burgemeester van Eerevoorzitter Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden besparing bleek met zich te brengen en verder is er flink gesnoeid aan de uitgaven voor drukwerken. In niet geringe mate heeft het Gemeentebestuur bijgedragen tot dit welslagen door de subsidie te verdubbelen; voor dit bewijs van belangstelling in het streven der Vereeniging is een woord van warmen dank hier op zijn plaats. Waar dus dit jaar gebleken is, dat de Vereeniging, zij het dan met de noodige omzichtigheid, met haar beperkte geldmiddelen kan rondkomen, daar laat zich de toekomst met meer vertrouwen tegemoet zien. De stand der ledenlijst was op 31 December als volgt: H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Beschermvrouwe en Beschermheer der Vereeniging. H.M. de Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeniging. 's Gravenhage, 1 1 7 9 595 12 625 Het bestuur was in het afgeloopen jaar als volgt samengesteld Mr. H. Zillesen, Voorzitter. Dr. C. Hofstede de Groot, Onder-Voorzitter. F. C. van der Meer van Kuffeler, Secretaris.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 195