JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 178 Commissie voor de excursies Mr. H. Zillesen. Mr. J. A. G. Verspyck Mijnssen. Jhr. Mr. W. G. Feith. Jhr. G. A. A. Just de la Paisières. Bijeenkomsten. De eerste bijeenkomst in het nieuwe jaar vond plaats op Donderdag 3 Februari. Als spreker trad op Dr. N. B. Tenhaeff met het onderwerp: De hertogin van Berry en haar Haagsche agentuur (1832). Een groot aantal leden volgde met aandacht het verhaal van den avon tuurlijken levensloop dezer ondernemende dame, wier streven het was haar zoon op Frankrijk’s troon te plaatsen en daartoe, door middel van agenten, waaronder een in Den Haag, de medewerking der andere mogend heden trachtte te verkrijgen. De jaarvergadering is gehouden op Donderdag 10 Maart. De presentielijst werd geteekend door 26 leden. Behalve de gebruikelijke punten, alsjaarverslag, rekening en verantwoording, vermeldde de agenda de verkiezing van drie bestuursleden ter vervulling van de vacatures ontstaan door de periodieke aftreding van de heeren Dr. H. E. van Gelder, W. ’s Jacob en Mr. M. I. Duparc. In hun plaatsen werden gekozen de heeren: Dr. C. Hofstede de Groot, J. Smit, en Jhr. Mr. W. G. Feith. De voorzitter dankte de afgetreden bestuursleden voor hun steun en medewerking in het belang der Vereeniging, welke woorden beantwoord werden door Dr. van Gelder. Na afloop van het huishoudelijk gedeelte hield Dr. J. Kalf een lezing over de Bourgondische bouwkunst in Frankrijk en Nederland. Aan de hand van lichtbeelden gaf de spreker een duidelijke uiteenzetting van de ken-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 197