179 dezen stijl, waaronder de hooge steunbeeren van den zijdelingschen druk der ton- „DIE HAGHE" OVER 1921 merken van ter neutraliseering gewelven. Na een langdurige zomerpauze riep het bestuur de leden op tot een bijeenkomst op Donderdag 1 December. Deze oproep had veel van dien eens roepende in de woestijn. De opkomst was bedroevend. De oorzaak zal meer gelegen hebben in de strenge koude, welke er heerschte, dan in het ijsfeest, dat denzelfden avond op de banen der Haagsche Ijsclub werd gehouden. De heer C. G. Kaakebeen, die een voordracht hield over: Iets over de beteekenis van de parodie in de letter kunde, had meer belangstelling verdiend. De spreker gaf een uiteenzetting van de verschillende vormen, waarin de parodie kan voorkomen, als parodie in het algemeen, als kritiek, als politiek strijdmiddel, als uiting van vaderlandsliefde enz., en lichtte dit toe met talrijke, dikwijls vermakelijke voorbeelden. Ook wees spreker op het onderscheid tusschen parodie en travestie, welke dikwijls verward worden. In het herziene reglement is onder meer een nieuwe bepaling opgenomen dat er, in plaats van één algemeene vergadering, twee vergaderingen zullen gehouden worden, één in het voorjaar en één in het najaar. De eerste najaarsvergadering vond plaats na afloop der lezing. De te behandelen punten bestonden uit de vaststelling der begrooting voor 1922 en de mededeeling der plannen voor het komende vereenigingsjaar. Een en ander kon de instemming der vergadering verwerven. In het najaar is de residentie in rep en roer gebracht door de door het Gemeentebestuur vastgestelde veror dening op de monumenten. Als uitvloeisel dezer veror dening is een commissie benoemd, welke een lijst van huizen met historische of architectonische waarde heeft

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 198