180 JAARVERSLAG VAN DE VEREENÏGING samengesteld. Deze huizen mogen niet verbouwd of gesloopt worden zonder medeweten en goedkeuring van Burgemeester en Wethouders. Door deze bepaling achtten de eigenaars der op de monumentenlijst geplaatste huizen zich aangetast in hun eigendomsrecht en vreesden een waardevermindering van hun perceelen. Het belang van de aangelegenheid en niet minder de verwarde ideëen, welke zich hierover gevormd hadden, maakten het wenschelijk aan de leden de gelegenheid te verschaffen een duidelijke uiteenzetting te vernemen van het doel en de strekking der bewuste verordening. Het bestuur mocht de voldoening smaken den voor zitter der Gemeentelijke Monumentencommissie in eigen persoon, Dr. J. Kalf, bereid te vinden deze taak op zich te nemen, waarvan hij zich op Dinsdag 13 December kweet. Als inleiding zette de spreker uiteen, boe reeds in vroeger tijden gewaakt werd tegen ontsiering van de schoonheid van het stadsbeeld en hoe tegenwoordig andere landen ons in dit opzicht ver vooruit zijn. Ver volgens besprak de heer Kalf de verordening en de wijze waarop de monumentenlijst is opgemaakt. Hierbij is de commissie van het standpunt uitgegaan, dat het niet in de bedoeling van de verordening ligt alleen op zich zelf staande belangrijke gebouwen op de lijst te plaatsen, maar ook de schoonheid van het stadsbeeld te bescher men. Vandaar dat de commissie er toe overging geheele complexen van huizen op de lijst te plaatsen. Tenslotte gaf spreker middelen aan de hand om eigenaars van perceelen, welke inderdaad een waardevermindering zou den ondergaan, tegemoet te komen in de schade. Na de pauze vertoonde de heer Kalf een reeks licht beelden, waarbij hij gelegenheid had aan te toonen, hoeveel schoons er reeds verloren is gegaan en zijn betoog aan te vullen en te verduidelijken.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 199