„DIE HAGHE" OVER 1921 181 Excursies. Nadat in December van het vorig jaar een 25tal leden een bezoek had gebracht aan de verzameling van Mevr. KröllerMüller, werd op Zaterdag 15 Januari een tweede groep daartoe in de gelegenheid gesteld. Op Woensdag 18 Mei bezichtigden de leden, door vriendelijke bemiddeling van den directeur, Mr. H. W. Methorst daartoe in de gelegenheid gesteld, het nieuwe gebouw van het Centraal Bureau voor de Statistiek aan de Oostduinlaan. Met belangstelling sloeg het gezelschap onder meer de vernuftige machinerie gade, waarmede de kaarten met statistische gegevens worden gesorteerd. Kort daarop, op Zaterdag 21 Mei, werd een bezoek gebracht aan de collectie van Dr. J. A. Molhuysen, die zich groote moeite gegeven heeft om zijn kostbare ver zameling van antieke voorwerpen van allerlei aard, waar onder ook voor dagelijksch en huishoudelijk gebruik, uit te stallen en de deelnemers van de bijzonderheden op de hoogte te brengen. Mevrouw Molhuysen was zoo vriendelijk aan de leden thee aan te bieden. De beperkte ruimte maakte het noodzakelijk, dat de bezoekers in vier groepen werden verdeeld. Twee groepen bezich tigden de verzameling op bovengenoemden middag, de twee andere op Zaterdag 28 Mei. De zomerexcursie is ditmaal gehouden naar Rotterdam en wel op Zaterdag 11 Juni. Te 9 uur 30 verliet het gezelschap, bestaande uit ongeveer 50 leden de residentie. Te Rotterdam werd, begunstigd door goed weder, in de morgenuren een tocht door de havens gemaakt in twee uitsluitend voor het gezelschap gereserveerde bootjes, waarna de leden gezamentlijk het noenmaal gebruikten in restaurant Loos op het Hofplein. Te twee uur begaf het gezelschap zich naar het nieuwe stadhuis. Onder

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 200