JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING 182 Verdere werkzaamheden. In den Briel heeft zich een commissie gevormd ter voorbereiding eener nationale herdenking op 1 April 1922 van den 350-jarigen geboortedag van Neêrland’s vrij en zelfstandig volksbestaan. Daartoe heeft zij een plan opgevat, dat bestaat in het bevestigen van twee gedenktafelen aan den Brielschen toren. Ter uitvoering van dit plan heeft de commissie zich in het voorjaar tot de Gemeenten gewend, met het verzoek subcom missies te vormen, welke zich zouden belasten met het bijeenbrengen van gelden. Onder eere-voorzitterschap van den burgemeester Mr. J. A. N. Patijn, heeft het bestuur der Vereeniging zich tot een subcommissie gevormd. Tot de leden en een aantal personen van wie verondersteld kon worden, dat zij zich voor het plan zouden interesseerep, werd een rondschrijven gericht, waarin een uiteenzetting werd gegeven van het streven der Brielsche commissie en om bijdragen werd verzocht. In antwoord hierop werd f 208.54 ontvangen, welk bedrag aan de Brielsche com missie werd afgedragen. Een tweede circulaire volgde in November, waarin eveneens een plan geopperd werd ter herdenking van leiding van den bouwmeester, Prof. Henri Evers, die op verzoek der Vereeniging zich welwillend beschikbaar had gesteld, werd het grootsche gebouw bezichtigd, waarmede de geheele middag gemoeid was. Tegen half vijf keerden de deelnemers naar den Haag terug. Dank zij vooral de goede zorgen van den heer Just de la Paisièresdie zich als lid der commissie voor de excursies in hoofdzaak met de regeling van den tocht had belast, liep alles vlot van stapel.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 201