Totaal JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING „DIE HAGHE” OVER 1922. Mr. J. A. N. Patijn, burgemeester van Eerevoorzitter Donateurs Eereleden Bestuur Gewone leden Correspondeerende leden Ondanks den nood der tijden is het afgeloopen jaar niet ongunstig geweest voor de Vereeniging. Het ledental was zelfs iets grooter dan in 1921dank zij de toetreding van een vrij groot aantal nieuwe leden. Ook de finan- tieele toestand geeft, tengevolge van de sterk doorge voerde bezuiniging, minder reden tot ontevredenheid. De vier lezingen, welke ditmaal zonder uitzondering over een Haagsch onderwerp werden gehouden, wekten een bevredigende belangstelling, terwijl ook de uitstapjes in en buiten de stad geslaagd mogen heeten. Leden. van de ledenlijst op 31 December 1922 is De stand als volgt: H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins der Nederlan den, Beschermvrouwe en Beschermheer der Vereeniging. H. M. de Koningin-Moeder, Donatrice der Vereeniging. 's Gravenhage, 1 1 7 9 603 11 632

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 203