JAARVERSLAG VAN DE VER. „DIE HAGHE'OVER 1922 185 Scheveningen, Bestuur. Niet minder dan 12 leden zijn in het afgeloopen jaar door overlijden aan de Vereeniging ontvallen. Tot hen behoort het eerelid de heer L. J. J. Hageraats, een der oprichters en oud-bestuurslid van Die Haghe. Zijn vele verdiensten ten opzichte van de Vereeniging zullen in het volgend Jaarboek worden uiteengezet. Bij de be grafenis op 23 Januari waren voorzitter en secretaris tegenwoordig. In Mr. C. P. D. Pape verloor de Vereeniging haar eenigen donateur. De voorzitter vertegenwoordigde het bestuur bij diens begrafenis. Met bijzondere waardeering zij hier melding gemaakt van het legaat van ƒ3000. dat Mr. Pape aan Die Haghe heeft vermaakt. Aan dit vorstelijk geschenk, dat duidelijk bewijst hoe groot de belangstelling van den afgestorvene voor de Vereeniging was, zal naar alle waarschijnlijkheid een bijzondere bestemming worden gegeven. Ook den heer J. C. Vermaas, die zich zoo verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschiedenis van zagen wij uit ons midden heengaan. Reeds in het begin van het jaar zag Prof. Dr. A. W. Bijvanck zich genoodzaakt als bestuurslid te bedanken, wegens zijn benoeming tot hoogleeraar te Leiden. In hem verloor het bestuur een zeer gewaardeerd medelid, die door zijn adviezen, zijn belangrijke lezingen en kunstbeschouwingen van een voortdurende toewijding blijk gaf. Tot opvolger van den heer Bijvanck werd gekozen Mr. M. Rijke, waarna de bestuurssamenstelling als volgt was

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 204