„DIE HAGHE” OVER 1922 189 Kunstbeschouwing. Op Zaterdag 14 en 21 Januari hield Prof. Dr. A. W. Bijvanck in de Koninklijke Bibliotheek een kunstbeschou wing over de verluchte handschriften, welke zich in die instelling bevinden. Hiervoor hadden zich 55 deelnemers aangemeld, die over drie groepen verdeeld moesten 1572” voor de leden van dat genootschap hield, ook voor leden van Die Haghe toegankelijk te stellen tegen een tegemoetkoming in de kosten, werd door ons bestuur aanvaard. Het aantal leden, dat van dit aanbod gebruik maakte, was echter uiterst gering. De laatste lezing in dit jaar is gehouden op Woensdag 13 December. Dr. J. Kalf besprak: De aesthetica in de stadhuisplannen. Spreker kon zich niet vereenigen met de opvatting van de meerderheid van den Gemeente raad, gelijk die uit het algemeen verslag van de afdee- lingen is gebleken, dat het Spui de voorkeur verdient boven het Kazerne-terrein, als plaats voor het nieuwe stadhuis. Door middel van zeer vele en fraaie lichtbeelden lichtte spreker zijn standpunt toe, wees op de gevolgen van de uitvoering van het Spuiplan door desbetreffende voorbeelden van elders te laten zien en toonde aan dat een vrijstaand gebouw niet altijd mooier behoeft te zijn dan een hofombouwing, gelijk het Kazerne-terrein vereischt. De opkomst der leden was, hoewel voldoende, toch geringer, dan men met het oog op de belangrijkheid van het onderwerp had mogen verwachten. Van de leden van den Gemeenteraad, die waren uitgenoodigd, was nagenoeg niemand aanwezig. Na afloop vond de najaarsvergadering plaats, welke gewijd was aan de behandeling van de begrooting voor 1923. Deze werd onveranderd goedgekeurd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 208