190 JAARVERSLAG VAN DE VEREENIGING Excursies. de worden. De laatste groep, bestaande uit 17 leden, welke op 28 Januari in de gelegenheid gesteld zou worden de beschouwing bij te wonen, moest wegens ongesteldheid en tevens door de a. s. aanvaarding van het profesoraat door den heer Bijvanck, teleurgesteld worden, terwijl er later geen gelegenheid meer was voor deze groep een herhaling te geven. Het eerste uitstapje in 1922 was een bezoek op Zaterdag 4 Februari aan het nieuwe gebouw van de Nutsspaarbank aan de Riviervischmarkt. De directeur de heer H. W. Bosch, Mr. J. H. Andries en eenige andere heeren geleidden het gezelschap bestaande uit 51 deelnemers, door het gebouw, dat aan alle eischen van een modern bankgebouw voldoet, terwijl daarbij de noodige bijzonderheden over de geschiedenis van spaarbank en haar bedrijf werden medegedeeld. Op Donderdag 1 Juni vond de voorjaars-excursie plaats naar Leiden. Te 10.44 toog het gezelschap, dat uit slechts 15 personen bestond, derwaarts. Aldaar aan gekomen werd naar de Lakenhal gewandeld, welke onder leiding van den onder-directeur, den heer A. Coert, werd bezichtigd. Speciaal was de tocht ondernomen om een hulde te brengen aan den heer Pape, die het nieuwe gedeelte van de Hal uit zijn middelen heeft geschonken. Tragisch was het dat, juist toen de tocht was uitgeschre ven, de heer Pape overleed. Na een gemeenschappelijk noenmaal in „In den Vergulden Turk” werd een bezoek gebracht aan de Universiteits-bibliotheek, waar het ge zelschap werd rondgeleid door Dr. F. Kossmann. Ten slotte werd ter verademing, want het was dien dag zeer warm, een rondwandeling gemaakt door den Hortus,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 209