192 JAARVERSLAG VAN DE VER. „DIE HAGHE” OVER 1922 waardevol is om de vele authentieke gegevens welke het bevat omtrent een periode van de geschiedenis van den Haag, waarover zeer weinig is geschreven, is aan alle leden gratis toegezonden. Het Schilderkundig genootschap Pulchri Studio is bij de plechtige officieele huldiging door den Minister van O., K. en W. en den burgemeester ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan in Februari ook door voorzitter en vice-voorzitter met eene korte toespraak gelukgewenscht. Het bestuur nam deel aan een adres aan den Ge meenteraad, waarin verzocht werd om niet over te gaan tot de aanplemping van den Hofvijver, voordat de thans bestaande huizenrij langs dien vijver is afgebroken. Verder richtte het bestuur een verzoekschrift tot B. en W. om maatregelen te nemen, dat de eventueele vondsten, welke bij het graafwerk ten behoeve van den stratenaanleg in de duinstreek zouden gedaan worden met betrekking op de alleroudste nederzettingen in die omgeving, onmiddellijk te hunner kennis worden gebracht. De naamklappers op de notarieele protocollen zijn nu in boekvorm geheel gereed over de jaren 1650:660 en 1660-1670. Thans is men bezig de fiches van vóór 1650 op te plakken. Van deze serie zijn elf deelen klaar en beslaan de namen A-Corne. Het klapperen van de protocollen na 1670 gaat ge regeld voort. Hiermede zijn de voornaamste feiten uit het leven van Die Haghe over 1922 aangestipt. Laat ons hopen dat de wangunst der tijden niet al te sterk haar stempel zal drukken op de Vereeniging en dat Die Haghe in de gelegenheid zal worden gesteld ook verder onbelemmerd haar doel na te streven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 211