I IN MEMORIAM J. C. VERMAAS 13 Het bleek wel, dat Pronk zijn groote diensten niet heeft verleend uit winstbejag. Zijn „Geschiedenis van Scheveningen’’ heeft de heer Vermaas voltooid, slechts heel kort vóór zijn sterfdag, den 8en April 1922. Het leesgezelschap Vriendschap en Oefening, een rederijkerskamer te Scheveningen, die haar honderdjarig feest in 1917 zeer luisterrijk heeft gevierd, verkreeg bij dit jubileum van Vermaas het manuscript van zijn werk in eigendom om het als een blijvend aandenken aan haar eeuwfeest uit te geven. Het werk bestaat uit vier flinke deelen en is, zooals Vermaas in de voorrede mede deelt, vrucht van een arbeid van meer dan twintig jaren. Het eerste deel handelt over oud- en nieuw Scheve ningen, en geeft hoofdstukken over: Bodem, Bevolking, St. Adrianusgilde, Stormvloeden enz. Het volgend deel behandelt de Visscherij en geeft veel over de oude keuren, den afslag, den Scheveningschen visscherhet derde deel geeft een volledige geschiedenis van het Badhuis, terwijl het laatste deel Varia bevat, een zeer aantrekkelijk deel, met hoofdstukken over: Potvisch, Zeemonsters, Schoolmeesters, vertrek van Karel II, de Vijfling, het Slingeruurwerk van Huygens enz. Het werk is geheel voor de pers gereed en ook zijn alle reproducties van de platen gereed en het mag rijk geïllustreerd heeten. Het Gemeente-museum, het Konink lijk Penningkabinet te 's Gravenhage en het Rijkspren- tenkabinet te Amsterdam leverden het materiaal voor de illustraties. Het werk zal eerlang door Vriendschap en Oefening worden uitgegeven. Helaas beleefde de schrijver deze uitgave niet, wat te wijten is aan de zeer moeilijke tijden van den wereldoorlog, die een uitgave van zulk een werk onmogelijk hebben gemaakt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 24