IN MEMOR1AM JHR. O. J. A. REPELAER VAN ORIEL DOOR C. H. PETERS. Geboren te Sneek, 10 September 1849, alwaar zijn vader betaalmeester was, vestigde deze zich, naar Maas tricht overgeplaatst, na genomen ontslag, te ’s-Graven- hage, in het aloude familie-huis, Lange Voorhout n 11. Na te Delft zijn diploma als civiel-ingenieur behaald te hebben, werd hij 5 Januari 1876 aangesteld tot adjunct-ingenieur bij den aanleg der Staatsspoorwegen, in 1882 bevorderd tot sectie-ingenieur en belast met de leiding van den brug-bouw over de Waal te Nijmegen; de zijwaartsche verplaatsing van de vierspannige spoor brug te Venlo, was technisch zijn merkwaardigste werk. In 1877 gehuwd met eene dochter van minister Jhr. van Tets van Goudriaan, werd hij in November 1880 gedetacheerd bij het Departement van Waterstaat, vestigde zich toen in ’s-Gravenhage, ging daarna over bij den Raad van Toezicht op de Spoorwegen en werd 28 October 1896 door H. M. de Koningin-Regentes benoemd tot administrateur van het Kroon-domein. Vol belangstelling voor maatschappelijke aangelegen heden, aanvaardde hij eene benoeming tot mede-directeur van de Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 26