IN MEMORIAM JHR. O. J. A. REPELAER VAN DRIEL 16 gedurende September 1895 den Gemeenteraad en van tot voorzitter van het bestuur van Oranje-Nassau-oord, tot penningmeester van het Roode Kruis, enz. In Nijmegen ouderling en regent van het Herv. Weeshuis, was hij hier ouderling, vanaf begin Januari 1892 kerkvoogd en daarna tot aan zijn overlijden op 2 April 1920 President-kerkvoogd der Ned. Herv. Gemeente, tevens voorzitter van het bestuur van het St. Nicolaas-Gasthuis, en September 1897 lid van Fabricage. Als President-kerkvoogd gaf hij zich ten volle, was een krachtige steun voor de stichting van meerdere kerken ten behoeve dier gemeente, nam het initiatief en wist door te zetten ook eene afdoende restauratie harer Kloosterkerk, harer zgn. Nieuwe Kerk (op het Spui) en harer Groote of St. Jacobskerk. Van laatst genoemde restauratie vooral, komt hem in hoofdzaak de volle eer toe, zijn stuwkracht, zijn beleid, zijn door- zetvermogen, zijn kennis en niet het minst zijn geduld, waren noodig om dit moeielijke en zoo langdurige werk, uitgevoerd grootendeels tijdens en na de oorlogs jaren, en vooral in het laatst onder hoogst bezwaarlijke bij-omstandigheden, ondanks alles, succesvol ten einde te brengen. Helder van doorzicht, zakelijk van aard, altijd even rustig in zijn optreden, en daarbij vriendelijk en gaarne hulpvaardig, werd hij in ruimen kring geacht, gewaar deerd, geëerd. Hij was een edelman van den echten stempel, het noblesse oblige bepaalde al zijn doen en latenzelf bewust ging hij zijn weg, volbracht hij zijn plichtvolks gunst zocht hij niet, zich plooien kon hij niet, lof wenschte hij niet, kritiek liet hem koud. Hij beschouwde het als zijn roeping, zich desgevraagd,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 27