IN MEMORIAL! JHR. O. J. A. REPELAER VAN ORIEL 17 2 nu weder is, een der Nederland, dat dankt aan nuttig maatschappelijk werk niet te onttrekken, en, om aan al wat hij op zich nam, zijn volle medewerking en kracht te geven. Gekozen tot kerkvoogd der Herv. Gemeente alhier, werd hij in dat college allengs de stille kracht, de man van de daad, de zorgende geest, persoonlijk tijd noch moeite, noch geld ontziende, om te bereiken, dat wat hij noodig achtte. Hetgeen onze Sint-Jacobskerk stemmingvolste kerkgebouwen van zij in hoofdzaak aan hem. Eene studie over die kerk, zooals zij nu is, vorderde een woord van dank aan het College, doch vooral aan hem, die dit kerkgebouw zijn volle waarde wist te hergeven.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 29