de als voorzittend kerkvoogd en als voorzitter der Restauratie-Commissie direct bij alles betrokkene, de doorslaggever, met voldoende technische kennis ook, om de beteekenis van elke vondst, om de waarde van elke opmerking, van elk betoog, te kunnen beoordeelen, en tevens leuk en beslist genoeg, om ons de geschiedenis dier restauratie op 't pittigst te kunnen geven. Heeft zijn groote bescheidenheid, hij kon zoo eigen aardig, zoo veelzeggend soms zwijgen, hem daarvan teruggehouden, of heeft de dood, die hem blijkbaar overviel, hem daarin verhinderd? Hoe ’t zij, hem komt ten vollen toe, een in memoriam in deze bijdrage, een in memoriam in deze kerk tevens. Ook Dr. P. J. H. Cuijpers, die als bouwmeester van meet af deze restauratie geleid heeft, is overleden, daarvan even min een overzicht nalatende. Hij, met zijn buitengewone kennis van en met zijn zeldzame ervaring in onzen vroe- geren kerken-bouw, had zoodanig overzicht kunnen geven in dubbelen zin zelfs, in historischen en in monumentalen zin, doch slechts hoogst zelden greep hij naar de pen, en nu is die schat van kennis, van rijke ervaring en van verkregen diepte van inzicht, met hem ten grave gedaald. Ook Jhr. Mr. Victor de Stuers, reeds in 1906 met Dr. Cuijpers door de Regeering als haar adviseur aan gewezen, toen er sprake was van eene ontmanteling der kerk en van eene begrooting der daarbij noodige restauratie-werken, ook deze, steeds vol belangstelling voor onze monumenten, hun behoud en herstel, zou tintelend van temperament, ons zekerlijk, ware hij niet overleden, die restauratie in haren vollen omvang en verloop, op het scherpst, niets en niemand sparend, hebben gegeven, van haren aanvang af reeds verstoord, omdat, trots zijn protest, de kosters-woning met kantoor bezuid-westen die kerk is aangebouwd. BIJDR. TOT DE GESCH. DER GR. OF ST. JACOBS-KERK 19

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 32