BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER 20 rr Het begin van de geschiedenis onzer St. Jacobs-kerk valt zaam met de wordings-, met de ontwikkelings geschiedenis van het dorp ’s Gravenhage, en deze, met Mede is overleden J. Roodenrijs, de degelijke, de practisch bekwame werkbaas van dit werk in eigen beheer, nalatend enkel een geschrift: „Aanteekeningen betreffende de restauratie der Groote of St. Jacobs-kerk te ’s Gravenhage”, bijwijze van memorie-boek loopend vanaf Juni 1912 tot October 1920. Hij vooral, die elk onderdeel leidde en alles liet uitvoeren, hij had allicht op de vele vragen, welke omtrent het bouwverleden dezer kerk in u opkomen, nog ietwat meerder licht kunnen geven, maar ook hij is niet meer. Den heer A. Mondt Jr., architect van de kerken en gebouwen der Nederduitsch Hervormde Gemeente alhier, met den ingenieur-architect Joseph Cuijpers belast met het toezicht over de restauratie-werken aan de St. Jacobs- kerk, verzocht ik de mij gevraagde bijdrage te willen leveren, mijn taak te willen overnemen, een verzoek niet aanvaard, doch zich gaarne bereid verklarend, mij alle gewenschte inlichtingen en gegevens te verstrekken. Het College van Kerkvoogden was zoo vriendelijk alle stukken en bescheiden in zijn archief voorhanden, ter inzage, ter beschikking te stellen, mij tevens toegang verleenend tot het oud-archief, onder voorbehoud, even wel, daarvan een hoogst bescheiden gebruik te willen maken, geen stof of storm te willen opwekken,,’t is immers volbracht”. Diensvolgens heb ik mij bepaald, tot mededeeling enkel van de uitgevoerde restauratie-werken en heb ik verzwegen de geschiedenis van al hetgeen daaraan soms vooraf ging en daarvóór plaats had of is geschreven of geduld.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 33