GROOTE OF ST. JACOBS-KERK 23 r De betreffende oorkonde berust in het oud-archief te Middel burg zie de Inventaris van dat archief, Deel III, all. I, bldz. 49. prochie” verheven en onttrokken aan het toezicht van de kerk te Monster 1), over welke door Floris op 8 September 1276 het patronaatrecht was opgedragen aan den abt van het Premonstreiter convent te Middel burg, in ruil voor gelijk recht, welke dat convent bezat over de kerk te Welle in Noord-Beveland. Van daar dat de pastoors onzer Sint Jacobs-kerk steeds zijn benoemd door den abt van Middelburg en meestal geestelijken uit die abdij waren. Na hare verheffing tot Parochie-kerk is zij, die bid-kapel, waarschijnlijk ver vangen door een klein houten kerkjewant het Grafelijk gezin, 's Graven hooge ambtenaren en allen die tot zijne huishouding behoorden en binnen den omtrek van het Hof of Kasteel woonden, gingen ter kerke in de Hof kapel en stonden kerkelijk onder den Deken dier kapel. In welk jaar nu die eerste, dat houten kerkje, gewijd aan Sint-Jacobus, den apostel, door eene steenen kerk is vervangen en hoe deze was, blijkt uit geen enkele mededeeling of schets, vermoedelijk reeds in het begin der XIVe eeuw, want reeds in 1326 is er sprake van de stichting van een altaar in onzer Lieven Vrouwe capelle, sedert van meerdere kapellen, en, in 1335, is er reeds sprake van de „grote kercke”. Rest er nog iets van die kerk in de thans bestaande? Die vraag en tal van belangrijkere omtrent het bouw- verleden onzer Sint Jacobs-kerk, waren zij gesteld vóór de restauratie en daaraan tijdens deze, steeds volle aan dacht gewijd, en daartoe het noodige onderzocht, zouden dan nu allicht met voldoende zekerheid te beantwoorden zijn, zij zijn blijkbaar echter gesteld, noch onderzocht, laat staan opgelost.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 36