r GROOTE OF ST. JACOBS-KERK 25 Tijdens dien brand zijn daarvan groote brokken afge sprongen, waarom men, na verwijdering der losse ge deelten, ze toen door aan- en om-metseling in baksteen in ronde kolommen heeft veranderd. Tevens bleken de beide vleugels van dat dwars-schip zich voorheen in de westelijke zij-beuken te openen, niet zooals nu met één, maar met 2 spitsbogige doorgangen, door eene een toestand gevonden, baksteenen kolom gescheiden, edoch niet hersteld. Boven den triomf-boog, zijnde de spitsboog, die, rustend op die beide oostelijke vierling-pijlers, dwars- schip en binnen-koor scheidt, vond men de profiel-moet van een lager koor-dak, in vorm en hoogte ligging geheel overeenstemmend met het er tegen aansluitend middenschips-dak, zich voorheen met dat van het dwars-schip kruisend, hetgeen doet veronderstellen, dat tot die hoogte gekomen, de verdere opbouw van dat koor en dwars-schip gestaakt is, deze toen overkapt zijn, en later enkel het koor, op de volle hoogte is gebracht. Wanneer die staking plaats had? Vermoedelijk direct na het overlijden van Hertog Albrecht op 16 December 1404, toen ’s Vorsten bijdragen voor den bouw eindigden en van die zijde vooreerst verder niets te wachten was, want vanwege de vele schulden, veroorzaakt door zijn oorlog van 1396—1401 tegen de Oost-Friezen, weigerde zijn weduwe, Vrouwe Margeriete van Cleve, de nalatenschap te aanvaarden, behoudens hetgeen haar verlijftocht was. Het hooge binnen-koor was blijkens zijn zware ko lommen, smalle travées en zware boven-bouw versterkt met conterforten, aangelegd op eene overwelving in steen, zonder lucht- of schoor-bogen, daarop toch zijn de conterforten van den omgang niet berekend, trouwens

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 38