GROOTE OF ST. JACOBS-KERK 27 haren west-gevel, werd toen een rondom vrijstaande zeskante toren, de nog bestaande, gebouwd. Het schip der oude kerk, in gebruik gebleven na indienststelling van het dwars-schip met koor, doch be stemd om afgebroken en in daarbij aansluitenden vorm herbouwd en vergroot te worden, schijnt nu te zijn verwaarloosd, althans het werd reeds spoedig bedenke lijk krank en bouwvallig, zoodat ’s Graven tusschen- komst moest worden ingeroepen tot treffing van maat regelen ter voorziening in de voor een herbouw noodige fondsen. En toen volgde het octroy van den Isten dach in Maerte, Ao. 1434, door Philips, Grave van Hollant, enz. aen die van den Hage gegeven, om hunne Parochie-kerke te mogen vernieuwen ten koste der ingezetenen, zeggend: „alsoe onsen Baillu, Schout, Gerechte, Kerkmeesteren ende sommige van de eerbaerste, notabelste en rijcxste van den Hage onsen getrouwen Rade gestelt etc. in der waerheit te kennen gegeven en claerlic onder wijst hebben, die ouderheijde ende cranckheijde van de parochiekercke in den Hage voirsz. ende hoe dat sij seer beducht sijn, dat sij die niet langer en sullen staende mogen houden, en dat meere scade en quet- singe dairan gescepen is te gescien ende te comen, dat sij geerne voirhoeden souden, en dairomme so hebben sij meijninge bij rade en advijse van Meijsters, die hun des werks verstaen, an de voirsz. kerke te doen tymmeren en werken ten minsten coste, ten meesten ooirbaar en profijte, een niewe wark, grote- lic dairtoe dienende, ’t welc sij goedelicx niet doen en volbringen en konnen sonder die hulpe en bij- standichede van allen onsen goeden luiden, gemeyne buiren en ondersaten der kerken voirsz. geseten in den Hage en Haege-Ambachtsoe ontbieden wij

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 40