Leiden en de terugtocht der Spanjaarden op 18 October 1574, werd zij, vóór het einde van dat jaar van eene GROOTE OF ST. JACOBS-KERK 35 stucken gevallen was wederom aen een te setten en te lijmen en anders” „betaelt berent den steenhouwer van dat hij het marmeren wijwaters- vat dat int vluchten voer den kercksmijters en vuytbreecken zeer geforceert en verbroecken was wederomme te setten en aen een te cementeren daert an stucken was” „noch int maecken van thoochoutaer aen den metselaer ge- oppert” „betaelt berent sijmonsz. beeldsnijder van dat hij het beeldt van Sint Jacob nu staende ande zuytzijde van den trand van de pilair van Sinte Sebastiaens oultaer gerepareert heeft”idem Willem Jansz. Schilder, van dat hij dat beeldt verstoffeert heeft” „betaelt berent sijmonsz. beeldesnijder van het Mariebeeld, ’twelck bij den kercksmijters zeer gedestrueert ende gebroecken was wederome gerepareert te hebben” idem Willem Jansz. vant voersz. Marien beeldt van goudt en sijlver wederom gestoffeert te hebben” „betaelt Cornelis Claesz. schilder van 't stofferen van het nieuwe heijlich sacrements huijsken voer stoffe ende arbeijt’’ „betaelt Henrick Cornelisz. Faes metselaer van het opmetselen ende repareren van tooch outaer doe men dat wijden soude” „betaelt Otte Berentsz. scrijnwercker van een tabernakeltgen opt heijlich sacrements huijsken met noch een eijcken houx int netwerck er boven” „betaelt Carolus die schilder dat tabernakeltgen te witten te mer- meren te vergulden en vernissen, mitsgaders dat ijserwerck dair die groete croen int midden van de kercke aen hangt” „betaelt Willem die schilder van acht stoelen geverwt heeft met van olijverw en dat ijserwerck dair die haen voir dat hanckt gemaeckt heeft van vermilioen” mastricts geel hoich choir aen Eerst nadat dit alles verricht was, kwam op 23 Juni 1567, de bisschop van Groeninghen, met gevolg, het hoofdaltaar van St. Jacob de Dooper en van St. Jacob de Evangelist, wijen ende preecken, waarvoor de dienst werd geluyt met die groete clock, door thien luijers, drie poesen, waarvoor per man elke pose uitbetaeld een halve stuver.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 50