BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER 36 x) In een brief van 12 Juni 1574 (aanwezig in het oud-archief der Synode) is reeds sprake van een dienaer „verbi divini minister’’ en van ouderlingen en diakenen van ’s Gravenhage. 2) Over de geschilderde vensters der kerk gaf Dr. H. E. van Gelder eene bijdrage in Oud-Holland 1918, bl. 1. Catholieke in eene Protestantsche kerk veranderd x), sedert als kerk-gebouw, uit- en inwendig achteruitgaande. Haar indrukwekkend koor, met zijn omgang en ka pellen, werd buiten dienst gesteld, afgesloten en nu hoofdzakelijk tot grafruimte benut, en, nadat op 13 Juni 1665, admiraal baron van Wassenaer in den strijd tegen de Engelschen met zijn schip in de lucht was gevlogen, werd door de Staten der Vereenigde Nederlanden, ter plaatse van het hoófd-altaar, gewijd aan St. Jacob, een praal-graf opgericht, in hoofd-vorm overeenkomende met dat van den Redder des Vaderlands in de Nieuwe kerk te Delft, een eere graf met lauwerkransen voor een overwonnen Admiraal. De altaren alle en ook de doopvont werden ver wijderd, de orgels, er was een groot en een klein, het zwijgen opgelegd, (het kleine is later verkocht), en de muren en de steenen gewelven, voorzooveel beschilderd, werden gekalkt. De na haren brand aan de kerk vereerde geschilderde glazen, werden geduld, meer ook niet, doch zijn door de lieve straatjeugd in verloop van tijd langzamerhand, alle tot op enkele resten na, stuk gegooid, en die resten heeft J. Schouten van Delft nu benut voor dichting van twee vensters in den koor-omgang.2) De broeder- schaps-borden verdwenen met de verschillende kerke lijke broederschappen. De bijzondere dienst-kapellen kregen alle eene andere bestemming; de familie-kapellen alle bedoeld om „ter eeuwige dage”, in eere te worden gehouden, werden

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 51