39 GROOTE OF ST. J ACOBS-KERK vor- i het er een be- meer vroegen toen meestal jaren van voorbereiding, ter ming van een bouwfonds, enz. Bij den bouw van dorps-huis, dacht blijkbaar niemand er aan, dat tijd zou komen, waarop die kerk vergrooting zou hoeven, want dan zou het stellig een 25 M. oostwaarts zijn gezetx). Benoorden en bewesten van dat dorps-huis plaatste men vóór de dag-markten en tijdens de jaarmarkten, die 8—14 dagen duurden 2) kramen, allengs met vergunning In de rentmeestersrekening van 1564 van den kerkmeester der Groote kerk komen voor onderstaande posten „betaelt jan hobeijn, procur. vuyt saeke t’appointement tegen die van den hagen beroeren tuytsteken van tstadthuys upt Kerckhoff „betaelt dirck adriaen deurwaerder voor t’appondt en voor t’exploit te doen anden Schout ende burgermrs. van den hage van nyet te moeten afthouwe de Lindeboome opt Kerckhoff” Waaruit blijkt dat het nieuwe, dat jaar gebouwde Raadhuis, toen gezet is onmiddellijk aan het kerkhof, met zijn bewesten uitgebouwd traptorentje er nog op, zijnde daarmede bedoeld, ,,’t uytsteken van 't stadthuys”, voorts, dat men ’t zij ten behoeve van dien bouw. *t zij om meer licht te krijgen, de er neven op het kerkhof staande lindeboomen ongevraagd heeft doen om- of afhakken. 2) Op 9 Mei 1407, verleende de Hertog een jaermarkt toepaerden, beesten, en andere goederen, alle jaer te wesen in onsen dorpe van den Haghe opten Meije dagh, altijd ingaende agt dagen vóór Meijedag en durende 14 dagen; het verschuldigde staengeld tevens vaststellende voor een paerd, gehoornd beest, schaep en verken, doch van de andere goederen als die geldende ter Sint-Catharine- misse in Novembermaend, haere reeds bestaende acht-daagsche markt, tijdens welke de Deeken en Kapitulaeren der Hof-Kapel een plegtige ommegang deden met de doornen-kroon buijten den omtrek van ’tHof en daerom de Hof-Kermis genoemd, ter onderscheiding met de nieuwe jaer-markt, de Bamis- of Haagsche kermis; en ten teeken dat het waren vrije jaarmarkten, waarop niemand van buiten inkomende in persoon of goederen om eenige burgerlijke schulden kon worden gearresteert, hing aan elk der poorten der ophaal bruggen, waardoor men den Hage binnenkwam een hoiten kruijs, tijdens den duur dier markten.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 55