40 BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER Van het voorheen 100 bij 100 M. groote, vierkante markt-plein, is nu hoogstens nog ‘/gde over, namelijk de Groenmarkt, breed 48, diep 35 M.in mindere mate echter, had iets dergelijks voorheen ook plaats in en tegen grondpacht, veranderend in winkelhuizen, het markt-veld verkleinend, dat door vergunningen als: „4 Sept, A. 1414, Hertog Willem consenteert Gerrit Hugen- zocn, voor zeeker huijs metter gang daeraen, gelegen an den marctvelde in den Dorpe van den Haghe, vóórtuijt te mogen timmeren noordwaerts van Jacob Aerntszoon huijs, gelijck Jacobs huijs”, tevens verkleind werd. Gelijktijdig, althans reeds in de XIVe eeuw, was op het noordwestelijk markt-gedeelte nog eene andere stich ting tot stand gekomen, welke zich ten koste der markt allengs belangrijk zou uitbreiden. Reeds vóór 1373 was aldaar door Hertog Albrecht gesticht het St. Nicolaas- gasthuis, dat, voorzien met eene eigen kapel, eigen tuinen, eigen stallen en schuren, eigen hoijbarch en bouwbedrijf, en begiftigd met eene wage en met een want-huis of laken-hal, daardoor eindelijk bijna het ge- heele terrein besloeg, nu gelegen tusschen de Groen markt, de Hoog-straat, de Anna-straat en de Hal-straat, ruim heet. Bewesten van dit Gasthuis en benoorden van het Dorps-huis, stond ten jare 1456, aan het kerk-plein „op hemselven het dropgen huijsgen”, oorspronkelijk misschien eene markt-kraam, die veranderde, eerst in eene vaste of blijvende kraam en daarna in dat huijsgen, dat nu rondsomme langzamerhand uitgroeide tot meer dere kleine winkel-huisjes, waardoor dat stukje markt- of kerk-plein, na vóóruitbouwing van de huizen aar de noordzijde van dit plein, veranderde in „de Vier hoekjes”, nu „de Drie Hoekjes” genoemd.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 56