GROOTE OF ST. JACOBS-KERK 41 De Groote kerk met toren, geheel omsloten nu door steeds hooger wordende en deels onrustig doende ge bouwen, staat nu niet meer als voorheen in een rustig de steden Amsterdam, Groningen, Schiedam, Lubeck, enz, En het kerk-plein door den bouw van het Dorps huis van het markt-plein gescheiden, diende sedert hoofd zakelijk tot begraafplaats, tot kerkhof, dat, omhaagd, omsloten, omboomd als het was, mede benut werd voor gerechtelijke zaamkomsten en vergaderingen van broe- derschaps-, buurt- of gilde-genooten, en oorspronkelijk tevens eene wijkplaats was voor vluchtenden of ver volgden, zich daar onder bescherming der kerk stellend. Westwaarts begrensd door den tuin van Sint-A.agte- klooster, een tuin, deels op, deels aan dat plein aange legd en, na de opheffing van het klooster, door woningen vervangen, het Hooge Westeinde oostwaarts alstoen verlengend. Noordwaarts zijn de huizen over meer dan de halve lengte van het kerk-plein, gemiddeld een 19 M. vóór de vroegere rooilijn van n. z. Kerk-plein en n. z. Anna- straat uzfgebouwd. Stonden blijkens de oudste platte gronden de huizen „zuid-waarts nog ant” of „uptkerck- hofi”, slechts door eene smalle straat daarvan gescheiden, die straat is echter gaande weg ten koste van dat kerk hof verbreed en eindelijk verviel de geheele afsluiting, op het vogelvlucht plan van 1616 nog aanwezig, en vielen mede de boomen, op een viertal arme drom mels na. En thans, na de laatste overdracht van kerke- grond aan de burgerlijke gemeente, is er van dat voor heen ruime kerkhof weinig anders meer over dan een trottoir, bezuid-oosten het koor slechts 2 tot 3 M. breed, doch waarvoor bij den toren-ingang niet eens ruimte beschikbaar was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 57