GROOTE OF ST. JACOBS-KERK 43 deden in 1745 aan huur een f 60.— tot f 105..’s jaars, te samen f 1384 en lOst, en waren bewoond één, door een collecteur van de wijnen, een ander, door den inner van den impost der bieren. Bezuiden tegen den toren bevond zich in het begin der XlXe eeuw het knekel- in woningen, bezijden deze werden nu allengs stukjes kerkegrond tegen recognitie voor den bouw van een huisje uitgegeven, zoo werd o. m. op 10 April aan Martijn Bomhoff, Spaansche stoelmaker en borger alhier, door kerkmeesteren vergunt en toegestaan dat hij op de grondt van de kerck aan de westzijde, daer jegens- woordigh op staet het affdack, geteekent n° 30, sal mogen timmeren een woonhuis, volgens zijne teekening, niet hoger en wijder als de nieuwe huijsinge van de voorm. kerck daer oostwaerts opgetrokken, een en ander tegen jaarlijksche recognitie van 28 Car. guldens, telkens op 1 Maij met ingang van 1681. Van de Heijlige Geest-meesters kochten kerkmeesters op 27 Juni 1625 2 comptoiren staende een aen de suijt-, een aen de noortzijde der kerck, voor 1000 gl., betaald met eene jaerlixe losrente van 42 pd. 10 sch. en op 5 Meij 1741 van den rentmeester van het leproos- of proveniers- huijs alhier „seeker gedeelte van huijsinge genaempt de leproeshuis-cappel, staende en geleegen op St. Jacobs kerkhoff, binnen in het huisje van ouds genaemt het boerehalletje” voor 500 car. gl. Vanaf het begin der XVÏIIe eeuw echter, van af 1722, koopen kerkmeesteren langzamerhand aan, al de op recognitie tegen de kerk gebouwde huisjes, voor prijzen verschillende van fllOO.— tot f1250huisjes alle toen onderling verschillende in vorm, hoogte en indeeling en blijkens hun schoorsteenen, alle met het rookbezwaar tobbend. De tot woning verhuurden huur een f 60.— tot f 105.— waren een

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 59