BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER 44 huis 1), op elk kerkhof vroeger aanwezig, daarnaast het ratelwacht-huisje, de keur-kamer van het tinnengieters- gilde, het huisje van den visch-afslager en daarneven vuur-huisjes, loodsen en hokken der kerk, in ’t geheel stonden er tegen de kerk in 1849, 32 huisjes, waarvan de 20 genommerde tot woningen dienden, tezamen toen f 1506.huur opbrengend, In 1858 afgebroken, zijn zij door den architect E.Saraber vervangen door eene aaneengesloten rei gelijkvormige huisjes met omgaande goot langs hun platte daken, om reeds in 1910, te verdwijnen, na de overname door de burgerlijke gemeente van het grootste gedeelte van hetgeen er toen nog van het voormalig kerkhof restte. h Ao. 1560 den XXIIen augusti werd het knekelhuis geruimd, althans: „een cuijle gemaeckt daer de dootshoofden ende beenderen inne gedaen zijn", welk Kneeckelhuijs in 1561 stond achter tcoor en toen beleijt werd, tevens werd toen tegen de kerck een loofdack gemaect over 't heijlich graff. De beteekenisvolste jaren in het leven onzer Sint Jacobs- kerk zijn nu bijna alle behandeld. Als buurt-kapelleken begonnen in of even na 1250, veranderde zij, die buurt aangegroeid zijnde tot een dorp, omstreeks 12764280 reeds in eene parochie kerk, een klein houten kerkje, vrij spoedig waarschijnlijk door een iets grooter door een steenen kerkje vervan gen, met een houten klokken-huis naast zich, een kerkje met zij-beuken, later verbreed met eenige kapellen. Vóór of in de jaren 1398 1404 is het kleine koor dier kerk vervangen door een veel grooter en veel hooger met een omgang tevens en met een daarbij aan sluitend dwars-schip, doch dit dwars-schip bleef onvol tooid en de voorgenomen bouw van een nieuw schip bleef achterwege en het oude schip nu verwaarloosd,

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 60