GROOTE OF ST. JACOBS-KERK 47 Van 7 14 Februari 1795 vaceerde een Commissie van de Provisioneele Raad van ’s Hage in de consistorie-kamer der kerk, tot in ontfangst name van hemden en van bedde-lakens, 2 en ander- halfbaan breedt, ten behoeve der Fransche broeders, waarvan er velen uit overhaasting om ons te komen verlossen, hun hemden en broeken vergeten hadden, waarom bij Publicatie van 4 Februari, de ingezetenen verzocht werden daarin belangloos te willen voorzien, er kwamen in4058 hemden. In 1795, het eerste jaar der Bataafsche Vrijheid, ondervond ook de kerk den terugslag der Staatsomwen teling 1). Op 31 Maart werden de kiezers voor de Municipaliteit in de kerken verkoren. Krachtens decreet van de Provisioneele Representanten des Volks van Holland, arresteert de Raad van den Hage den 6<=n en publiceert den 9en Juni aan een iegelijk, die zulks zoude concerneeren„dat Kerkmeesteren der Grote of St. Jacobs-kerk alhier, van heden af, een begin hebben doen maken met het afneemen van wapenborden of schilden, welke in gemelde kerk als tekens van onder scheiding der geslachten of Familiën opentlijk zijn ge- plaats of ten toon gehangen, dat deselve door die geene, die eenig recht van eigendom op eenige derzelve ver- meenen te hebben, kunnen worde opgevraagt binnen den tijd van heden en veertien dagen, na expiratie van welk, over dezelve zal worden gedisponeert, zo als bevonden zal worden te behooren en zo als nader zal worden bekend gemaakt”. De wapenborden verdwenen nu uit de kerk, de wapens op verschillende grafzerken aanwezig werden afgekaptom dit te voorkomen zijn vele zerken nog tijdig omgekeerd. Op Woensdag 17 Juni werd de Alliantie met Frankrijk feestelijk gevierd door eene Godsdienstige plegtigheid in de Groote Kerkdoor 150 gewapende burgers werden de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 63