toegangen tot die kerk en tot den preekstoel afgezet. Bij het binnenkomen van de Provisioneele Representanten, van de Hooge Colleges, van de leden der Vaderlandsche Societij t en van de kinderen der Wees- en Armenhuizen, speelden 45 musicanten eene symphonic en na de preek van Ds. J. Heringa werd de muziek van de Hymne der Marseillanen gegeven en gezongen. Het koor was geheel versierd met festoenen van groen, op witten grondnadien volgde een volksfeest en 's avonds was er eene schitterende illuminatie. En, als gold het de natuurlijkste zaak ter wereld, werd nu den 30en van Lentemaand 1810, door Burge- meesteren van den Haag aan kerkmeesteren van de Groote of Sint Jacobs-kerk „daartoe gequalificeerd, over gegeven en gecedeerd het volle bezit en het gebruik van die kerk met het kostershuis en erve, staande en geleegen agter de voorgemelde kerk, gelijk ook nog de huizen annex en rondsomme deselve kerk, voorts een vierde gedeelte van de ontvangst in de pacht van de zeevisch-markt, welke jaarlijks gecollecteerd wordt, de erfpachten aan de kerk behoorende, mitsgaders zes stuks losrenten ten laste van het Koningrijk Holland, groot in kapitaal te samen £3000.item drie stuks Nationale schuldbrieven ten laste van den Haag, te samen groot in capitaal f 2500.—, gelijk ook nog negen stuks rece- pissen op maandgeld ten laste van den Haag, tesamen groot in capitaal f9400..en eindelijk alle de goe deren en meubelen en in het generaal alles wat tot de gemelde kerk behoort en ook gespecifieerd staat op een Lijste ten desen geannexeerd. Dat, ofschoon het Portaal om in den Toren en de kerk te komen behoord aan de kerk, de stad niettemin zal blijven gechargeerd met het onderhoud van den geheelen Toren, zoo onder als boven de grond, en BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER 48

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 64