de De verschijning van dit Jaarboek is tot mijn spijt en buiten mijn toedoen meer dan een half jaar vertraagd. Naast eenige bladzijden gewijd aan het regeerings- jubileum van H. M. de Koningin vindt men een drietal korte stukken bestemd om de nagedachtenis te eeren van mannen, die zich, elk op zijne wijze, voor de geschie denis van Den Haag en Scheveningen verdienstelijk hebben gemaakt. De Heer Peters vertelt ons over de restauratie der Groote Kerk, de Heer Enschedé over de herstelling van het orgel in de Luthersche Kerk, die onder zijn leiding is tot stand gekomen. Prof. De Blécourt vervolgt zijn in het vorige Jaar boek aangevangen uittreksels uit Bijnkershoek en Pauw, terwijl Mr. Staring een voor de Haagsche geschiedenis belangrijke schilderij beschouwt. Tenslotte heeft de Heer Smit, naar aanleiding van een stuk in het laatste Jaarboek, een artikel aan geografische toestanden rond Den Haag gewijd. Evenals verleden jaar is een lijst van nieuwe en verdwenen straatnamen opgenomen. Een rubriek is geopend, waarin alle nieuw verschenen geschriften over Den Haag zooveel mogelijk worden opgegeven. In verband hiermede houd ik mij voor toezending van dergelijke geschriften ten zeerste aanbevolen. Het feit, dat het vorig Jaarboek voor twee jaren gold maakte thans het opnemen van twee Kronieken en twee Jaarverslagen noodzakelijk. Tenslotte is op veler verlangen evenals vroeger weer een naamlijst der leden afgedrukt.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 6