BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER 54 Een bedrag nog te verhoogen met hetgeen het grafmonument van Assendelft nog zal blijken te kosten. De tocht-afscheidingen, de tocht-portalen en toe gangen werden gewijzigd, alsmede de opgang naar de beide tribunes; het Stadhouderlijk gestoelte het gezicht uit het midden der kerk op en in het koor belemmerend, verwijderd; de stoelen de midden ruimte vullend, ver vangen door vaste banken, de amphi-theatersgewijze oploop der overige banken verminderd, het gas door electrisch licht vervangen, en eene verwarming van heete lucht in kerk en koor aangebracht. Het langs het doophek en preekstoel aanwezige ruime pad werd nu door-getrokken tot aan den koor-omgang, een vrij en prachtig inzicht biedend op kerk en koor- ruimte, met bij eiken stap treffende wisselende door zichten. En de kerk vanaf 28 September 1918 gesloten, werd den 17den Januari 1920 met een plechtigen dienst, in bijzijn van tal van hooge daartoe genoodigden, heropend en opnieuw ingewijd. Feitelijk in 1910 met de afbraak der huisjes aan hare zuid-zijde begonnen, was eerst na 11-jarigen arbeid het groote en moeilijke werk beëindigd, moeilijk vooral in en na de oorlogsjaren, die alle berekeningen omver wierpen en ongekende toestanden en bezwaren brachten. De restauratie heeft in haar geheel gevorderd eene uitgave van fl 315.260,47 1), waaronder niet zijn be grepen de kosten voor den bouw der nieuwe kosterij met kantoren ad fl 16.400.gevonden uit de som door het Rijk na onteigening betaald voor de oude kosterij, staande benoorden het Kerk-plein. Evenmin zijn daarbij inbegrepen de kosten der centrale verwarming en die der electrische verlichting.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 70