56 BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER De oude Sint }acobs-kerk is doet zij nu nu hersteldhoe is, hoe dat onderdeeltje, het grafmonument in de kapel van Assendelft, is nog niet hersteld, wijl de zienswijzen daaromtrent in de Commissie te zeer uiteenliepen, en de kerkvoogdij de kosten daarvoor geraamd ad fl. 3000. eerst bij de eindregeling van het Rijkssubsidie te haren laste heeft genomen. Uitwendig is zij ontdaan van de storende krans twee verdiepingen hooge huisjes, alle eender, met hun platte daken, afge sloten door een omgaand tandlijstje, slechts onderbroken door de gedrukt halfrond afgedekte toegangen tot de kerk, met een dun spitsboogje er boven, om hun ker kelijk karakter uit te drukkenook het benoorden tegen den toren staande woon- en pakhuis, de burgerlijke gemeente toebehoorend, is verdwenen en vrij staat zij nu, ofschoon niet geheel ten voeten uit, want door de gestage verhooging van het kerkhof, ligt haar voet feitelijk 55 cM. lager. Van uit de Drie Hoekjes komend, ziet men de noord oostzijde van het koor vóór zich, met de tegen den koor-omgang aangebouwde en boven dezen uitkomende gewezen St. Maria kapel en het daarbij aansluitend vier kant trap-torentje, over de zijgoot dier kapel toegang gevend, tot het tegen het hooge koor aangebouwde achtkant trap-torentje en door dit, tot het hooge koordak. Dat breed opgezette koor met zijn omgang en het daarbij aansluitend, doch onvoltooid gebleven dwars- schip, is het 't eerst uitgevoerde gedeelte van een grootsch opgevat en vastgesteld ontwerp eener nieuwe kerk, voor wier verderen bouw in die XVe eeuw

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 72