57 GROOTE OF ST. JACOBS-KERK Uit bescheiden in het kerkelijk-archief aanwezig blijkt, dat om streeks 1915 de Wethouder van Openbare werken kerkvoogden in uitzicht gaf„dat men van Gemeentewege de toren zal ontdoen van de ijzeren spits, dat kunstwerk reeds een halve eeuw versierend en dan de oudste vorm aan de spits hergeven zal worden”. Kerkvoogden betuigden hiermede hunne instemming, onder mede- deeling„dat hen door enkele particulieren een klein bedrag is ter hand gesteld voor dat doel, om in de kas der burgerlijke gemeente te worden gestort”, zoodra de Raad het besluit tot die verandering zal hebben genomen. echter de vroegere bronnen niet meer vloeiden. Van daar gezien, verschuilt zich het verdere kerkgedeelte achter het groen der boomen; alleen de zeskante deels vuil grijze baksteenen toren, komt boven dat groen uit, welke toren na zijn overgang tot de burgerlijke gemeente in 1810, bij herhaling mishandeld, allengs een povere sire is geworden met zijn doorzichtige ijzeren muts, zijn vroegere spits ten deele dekkend1). Vanaf het smalle voetpad langs de westgevel van het Raadhuis komt het koor ten vollen uit, met wat groen aan zijn voet, achter beschermend hekwerk; ter plaatse der gewezen H. Sacrements-kapel is in dat vak van den omgang geen venster, maar een dicht-gemet- selde spitsbogige toegang tot die kapel zichtbaar. Verder rondgaande krijgt men eerst op den hoek der Schoolstraat bij de Vischmarkt een uitstekend over zicht over het kerk-geheel met toren; van daar gezien, komt vooral het eigenaardig dwars-beukig karakter met zijn rei breede topgevels met hun hooge vensters en daken ten vollen uit, de vier ietwat verwaaide boomen doen daar goed met hun bladgroen, zij vragen de twee die er tusschen ontbreken terugde kosterij en de dienst-vertrekken hinderen weinig, trouwens zij waren onmisbaar en het eigenaardig behandelde oostelijke ingangsportaal aan die zijde, ziet men daarstaande ge-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 73