GROOTE OF ST. JACOBS-KERK 59 van haar steunpunten den gewelfvorm en van het wand als het ware omsloten en door een gewelf zonder gewicht en zonder steunpunten bijna overdekt? Of zijn het de doorzichten op en in de wijkende ge deelten, op de wijkende venster-groepen en op de daar tegen aansluitende gewelf-deelen Is het de gelukkige verhouding met hun bogen, tot die van geheel Of is het de rijke belichting, de rust, de eenvoud, het stemmige, het grootsche, het echt kerkelijk karakter, dat u treft? Het is dat alles zaam, dat aan dat gebouw wijding geeft, dat het vormt tot eenig monument, eenig in zijn soort; eenig in zijn eenvoud, eenig in zijn stemming, eenig in zijn onkostbaarheid, eenig vooral in zijn monu mentaliteit. De oude kercke, cranck geworden ende bouwvallig, zij moest ten minste coste door middel van verplichte wekelijksche bijdragen, de bewoners van den Hage op gelegd, worden verbouwd in 1434, en ziet: de meester, welke die taak aanvaardde, hij wist te tooveren, hij leverde met een minimum materiaalverbruik van de onkostbaarste soort, een meesterstuk, onze meest typisch middeleeuwsch Nederlandsche kerk, zich bij uitstek leenend tevens voor den Protestantschen Eeredienst, beter dan eenige andere Catholieke kerk ten onzent. En, bij eiken stap, op dat ruime zuid-pad koor-waarts, wisselen zich de inzichten, wisselen zich de door-zichten in de dwars-beuken, wisselen zich mede het in- en door zicht in en op het koor met zijn dicht bij éénstaande kolommen met heur spitsbogen en triforium en de daaruit opgaande boven-vensters, en op den ruimen koor-om- gang met zijn beide west-kapellen, met vensters, breeder zelfs dan die der dwars-schepen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 76