74 DE RESTAURATIE VAN HET ORGEL IN DE EVAN- 1921 omvang heeft I Men noemt een register uitgebouwd, als het meer als het aantal toetsen. verdieping boven een kerkportaal en de bestaande balgenkamer achter het orgel om dezen nieuwbouw te plaatsen, terwijl een en ander geheel verscholen zou blijven achter het orgelfront. Aan de decoratieve wer king van het instrument zou dus eenvoudig niet geraakt worden. Er zou, waarvan ieder zich kan overtuigen, van deze uitbreiding van de kerk uit, hoegenaamd niets te zien zijn. Overtuigd van de historische en schoonheids-beteekenis van dit instrument, heeft Z.E. de Minister van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen vrijheid gevonden, om deze restauratie-uitbreiding mogelijk te maken door een subsidie te brengen op de Staatsbegrooting voor 1921 en hebben de Staten-Generaal deze gelden ge voteerd. Het was de eerste maal dat de Landsregeering gemeend heeft te mogen medewerken om het voort bestaan van een oud orgel van onmiskenbare beteekenis te verzekeren, wat stellig de warme instemming heeft van ieder, die weet wat ons inheemsch orgelbouwvak eenmaal was. In den zomer en in het najaar van zijn die werkzaamheden uitgevoerd. Voor de dispositie-uitbreiding verwijzende naar het geen dienaangaande medegedeeld is in het reeds ge citeerde boekske van den heer Gravelotte, waar duidelijk beschreven is hoe deze was en welke uitbreiding zij ondergaan heeft, zij hier de bijzondere aandacht ge vestigd op het uitgebouwde der nieuwe registers 1), die van het bovenklavier uit gespeeld kunnen worden. Moderne orgelmuziek n.l. vereischt een grooteren omvang van klaviaturen dan een honderd vijftig jaar geleden noodig was.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 92