76 DE RESTAURATIE VAN HET ORGEL IN DE EVAN- gevaarlijker omdat ik mij niet herinnerde trouwens nu nog niet dat in binnen- of buitenland de principes reeds waren toegepast, die ik had voorgeslagen om het oude orgel gaaf te conserveeren en niettemin practisch modern bruikbaar te maken. De uitvoerder moest zijn, wat van zelf spreekt, een kundig vakman en hij moest daarbij, geleid door historischen zin als bij intuïtie weten, tot hoever hij mocht gaan in de behandeling van het bestaande. Met volle gerustheid heb ik toen de aandacht gevestigd op den heer A. Bik, orgelmaker te Amsterdam, die mij in den loop der jaren voor het Genootschap Amstelodamum als in andere opdrachten terzijde ge staan en van advies gediend had in de theoretische be handeling van allerlei technische en historische orgel- b ouw-quaesties. Het resultaat is buitengewoon bevredigend geweest, hoewel, wat niet te voorzien noch te vermijden was, bij strenge koude en felle warmte, temperatuur-verschillen een niet gewenschten invloed oefenen. Wat ik mij in theorie had voorgesteld, heeft de heer Bik metterdaad bewezen practisch uitvoerbaar te zijn en ik mag er mij in verheugen het mijne er toe te hebben bijgedragen één onzer monumenten van ge schiedenis en kunst te hebben doen behouden en dit monument tevens, zonder de minste schade, te hebben doen bruikbaar maken aan moderne hedendaagsche eischen. Na het schrijven van dit artikel zijn dezelfde beginselen toege past bij de restauratie en uitbreiding van het orgel in de Hersteld Evangelisch Luthersche Kerk te Amsterdam. Ook hier heb ik den heer Bik meenen te mogen aanbevelen. Te betreuren is het dat hier, vóór mijn advies werd gevraagd, het kerkbestuur, door een sedert overleden orgelmaker, op een toekomstige restauratie had doen voor- uitloopen in niet historischen zin.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1923 | | pagina 94