84 DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN planten in het Bosch. Rent. Rek. v. Noorth. 1352—1354 fol. 32 „Om dat vervallen hout van den groten storm om sente Gheertendach int jaar LUI te hove te voren ute bosch. Rent. Rek. v. 1380—1381, van den verdorreden houte uten Hage- hout te houwen, te bloken ende te fotselen int hof XVII daghe, IX XVI d. rekeningen dit gebied aangeduid. De St. Jorisdoelen staan in de Poten. De Lange Houtstraat wordt tot in het begin der 17 de eeuw Oude Poten of Potenweg genoemd. De tegenwoordige Lange Poten heette de Nieuwe Poten Volgens de rentm. rekening van 1346 1347 zijn deze laatste in 1346 gedolven. c. Recht van houthakken. In alle genoemde ordonnanties van het bosch wordt eveneens streng geboden „dat neymant wye hij zij hem van nu voertaen en virnoede eenige staende groen houdt byzonder eijcken boomen, bereken, jonge spruijten ende poeten aff te houwen, te hacken noch te breken, off oick bij nachte off anders enige boomen dairuut te halen te brengen off te voeren ende oijck dat niemant hem en onderwinde buyten onsen oirloff eenige meye boomen, rijsentacken off andere diergelijeke in onser voors. bossche te houwen, te snijden, te halen noch te doen halen. Ende dit al up peyne dairvan arbitraerlijck gepugneert te werden, civilick ofte criminelijck na gelegentheyt van der saecke.” Of ook zou de graaf den dader „also scerpelic van onser weghen corrigeren, mitterdaet, dats hem ewelic een ander hoede.” De boomen die in het bosch of Voorhout door stor men, „windvallen” ontworteld waren, liet de graaf natuurlijk voor gebruik in zijn hof „fotselen”, (d.i. tot brandhout hakken), terwijl hij tot allerlei doeleinden naar believen liet vellen en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 106