ander provanciën, onser Herbergen den Haghe, ofdat Rent. Rek. v. Noorth. 1316, „van IV morghen in de Koekamp daer man de akeren pote, de morghe VI s. dat doet XXIV s. Rent. Rek. v. Noorth. 1400 fol. 44 „betaelt Pieter den verlater tot Delf bi Jan Nagel voor VIC wilgen poten, die bi den selven gepoot worden tot somme steden buten and bosch.” Rent. Rek. v. Noorth. 1421 1422 fol. 44. „Om LXX eijken die int Haghehout gepoot sijn Rent. Rek. van Noorth. 1361 1362 fol. 35, „om hout te houwen in de Myente”. Niet alleen in het bosch van die Haghe, ook elders in die Haghe deed de graaf aanspraak gelden op het hout. Zoo b.v. op het hout, dat groeide in de myente te Eiken duinen d. Recht van visscherij. Ook dit was een heerlijk recht van den graaf. Voor- zoover het na te gaan is, had de graaf de visscherij ver pacht. 30 Juli 1420 geeft hertog Jan van Beyeren de visscherij tusschen den Haghe ende ter Zieken Luijden aan Kerstijn Jansdr. terwijl de visscherij in de vaart van het Spuy naar den Cockendam volgens de rekeningen van den Rentmeester ook verpacht was. Het St. Nicolaas- gasthuis en later het Leprooshuis hadden van den graaf t recht van visscherij gekregen in den Vijver. e. Recht van turfdelven. In die Haghe was veengrond genoeg om er des graven hof jaarlijks in voldoende mate van te voorzien. De be woners van die Haghe waren verplicht elk jaar voor vol doende toevoer van turf te zorgen. Zooals het heet in het Privilegie van 10 Sept. 1400 voor het Oost-ambacht van der Haghe en 6 November 1407 voor het geheele ambacht van den Haghe„Voert sullen sij binnen onsen Herbergen voirscreven voeren Coorn, Wijn, Bier, Zout, Was, Vlecken, Smout, Hoy, Turff en hoe sij genoemd moghen wesen, die toebehoeren binnen den Ambacht van WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 85

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 107