DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 86 Zie b.v. Balj. Rek. 1373—74 fol. 2. „Ontfaen van over delven op den nuwenveem 2) Rent. Rek. v. Noorth. 1316 fol. 4 „ontfaen van den veenhure in de haghe". Rent. Rek. v. Noorth. 1343—1344 fol. 6 „ontfaen van veenhure turve te delven bi Wiggher. „Ontfaen van veenhure bi noerdenhoute „Ontfaen van nieuwen veenhure bi den dennenweghe” Schenkweg.) binnen den ambacht mit scepe an lant comen sal’’. De „goede lude” uit die Haghe zijn dus o.a. verplicht tot het bezorgen van den turf binnen het hof, hetzij die binnen ’t ambacht zelf gedolven wordt of door schepen van buiten wordt aangevoerd. Turf werd in de eerste plaats gedolven in het ’s-Gra- venveen of Nieuwveen, gelegen bij Nootdorp. In de baljuwrekeningen van die Haghe, die beginnen met 1359 is het de baljuw, die aan derden verlof geeft om te delven en het geld daarvoor int. Verder werd er turf gedolven in het Heerenveen, den lateren Bezuidenhoutschen Veenpolder en werd er veen verhuurd aan derden, vooral „bi noerdenhout”. 2) Alle bemoeiingen bij het vervoer van den turf, het kerven, etc., behoorden tot het werk van schout en schepenen, gelijk we lezen in het hantvest van 1412, (Fr. Reg. fol. 6VS) „dat si (dat zijn de buren van die Haghe) alsulcke diensten, als zij was dagelicx sculdich zijn te doen, alze van onsen turff te voeren, onze hoey thuijs te brengen, ende wagene voir ons, onse gesinde ende herberge te leveren, bij enen of tivien uut onsen gerechte aldait, zelve sullen doen gebieden, kervenen, rekenen ende die kerfstocken dair of bewaren, off bi ijemant anders, die onse gerechte in der tijt daertoe setten ende ordineren sal, sonder yemant anders hun des te bewinden van onser weghen in enigerwijs, want zij doch die voor- screven diensten zelve loenen ende betalen moeten".

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 108