die suutsijde die wateringhe twest ende witekynsland die nortsijde ende die ghemeene wech ten boske ward, die oistzide alzoe dat Pouwels voirs. toit siere behoef ende siere erfnamen in der voirseyder hoffstede timmeren planten, ordineren moghen soe wat si willen ende dair of souden si den grave gheven jaerlix twie hoenderen ende men soudze niet ghebieden tote ghemeenen dienste van den hove. Ende want hare Willem van Duvenvoirde onze trouwe ridder die hoffstede vercreghen hevet in allen manieren datse Pouwels voirsc. verhuert was, soe verlien wize him ende sinen erfnamen voir ons ende voir onse erf namen ewelike te besittene, in allen manieren voir- screven. In oirkonde etc. Ghegheven in die Haghe des sonnendaghes voir sente clemensdach int jaer ons haeren MCCC acht ende twintich” 1). Volgens het repertorium op de oudste registers van de Rekenkamer, zou achter in het Groene Register zich nog een verhuurbrief hebben bevonden van 1275. Deze brief is echter, tegelijk met andere stukken, uit dat register zoek geraakt, jammer genoegin de eerste plaats omdat het de oudste verhuurbrief zou zijn ge weest van grond in die Haghe en verder omdat waar schijnlijk die brief belangrijke gegevens bevat zou hebben met betrekking tot het hof. Volgens het extract van die acte in ’t repertorium was het „een brieve van Grave Floris, daermede hij int jaer XIIc LXXV verlyt bruijn uuijten Haige XXV morge lants daeroff di XV gelegen sijn omtrent den hove van den Haige an de sijde van Hollanders huijs ende de andere X morghen noortwaerts van des Hollanders huys, geheeten echorst om XXVI st. hollants pagements sjaers ende XV hoenre E. L. 1, fol. 91. 7 WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 97

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 119