manieren, als sij tot hairtoe gedaen hebben ende wan neer sij in eenich van onsen dienste voirscr. uut sijn 200 sullen zij hebben voir hun ende hoiren peerden hoiren vrien cost; voirt sullen zij ons binnen onser herberge voirsc. voeren koern, wijn, bier, soud, was, vlecken, smout, hoy, turf ende andere provancien, hoe dat sij genoemt moghen wesen, die onser herberghen voirscr. toebehoeren binnen den ambochte van der Haghe of dat binnen der voirscr. ambacht mit scepen ant lant comen sal ende voir dese voirscr. diensten als voirscreven is sullen die buerlude ende inwonende lude voirscr. vrij wesen tot alre tijt ons te dienen tot enigher heervaert, uutgenomen onse mannen ende wailgeboren lude, die sullen ons dienen in onse heervaert tot alre tijt als wij hen des sullen doen vermanen in alle manieren als andere onsser mannen ende wailgeboren Lude in onse Lande geseten.’’ In 1407 werd dit privilegie uitgebreid over die ge- heele Haghe en werden alle huijsluijden in die Haghe vrijgesteld van heervaert. Uit den aard der zaak de leenmannen en welgeborenen niet, omdat de heervaert juist de specifieke verplichting was van edelen en wel geborenen. Voor 1407 waren dus ook alle huijsluijden in die Haghe verplicht om den graaf met de wapenen bij te staan. De reden echter, dat in 1407 de huijsluijden vrijgesteld werden van heervaert was niet zoo ideeel, als in 1400 wordt voorgesteld, nl. dat de graaf uit een zekere dankbaarheid voor hun getrouwe hofdiensten hun die vrijstelling verleend zou hebben. Bij het ver- leenen van privilegie’s werd eigenlijk altijd de stelregel toegepast, dat de eene dienst den andere waard is. Niet om de trouwe verrichting der hofdiensten kregen ze dit privilegie, maar omdat ze boven hun gewone lasten een nieuwe belasting aan den graaf gingen opbrengen. WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 101

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 123