DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 104 est, in besterfte, in cope, in ghifte, in huwelicke, jof dat si porteren worden, jof in wat manieren dat zize derfden.’’ In dit verband is de reeds aangehaalde acte van 1313 ook te begrijpen, dat 's graven land, waarop in eenige manier diensten rusten, op geenerlei wijze dien dienst verliest. En uit datzelfde motief van geldnood is dan ook te begrijpen het privilegie van 1412 waarin de graaf decreteert: Voirt wair dat sake, dat yemant van dienst baren lande of goede dair wij onse diensten of plegen te hebben, gelegen in onsen ambachte voirscr. geestelic goet maecte, zo zullen die erfnamen des voirsc. goedes dat mogen lossen, dats te verstaen een pont t’ siairs mit tijen ponden. Ende off ijemant anders enich scot- baer land of goet cofte binnen onsen ambochte voirsc. wie hij wair, die soude dair of schot ende oncost ghel- den, also men tot desen daghe toe dair of ghedaen heeft, up dat wij onse diensten daer bij niet en verliesen. g. Oorspronkelijk hadden de huijsluijden van die Haghe ook de verplichting om te zorgen voor het schoonhouden van den vijver, de grachten om het hof, den weg en de vaart van die Haghe naar Rijswijk. 2) Fr. Reg. fol. 6 vo. 2) Op den weg naar Rijswijk had de graaf het recht van tolmet deze tolgelden en met steun van die van der Haghe en van Scheve- ningen is de vaart naar Rijswijk gegraven in 13441345. Rentm. Rek. over dat jaar fol. 5„Item beval miin here med sinen openen brieve te innen t gelde van den weghe tuschen riiswiic ende Haghe dairt after stond ende die vaert dair mede te doen delven; Voert verkreech die rentemeester bi helpe van miin heren Willem van Outs- hoirn an die goede lude uter Haghe, dat sier seijden helpe te toedoen, des die stiermans van sceveninghen uijtrekeden bi Jannes uter boeverie ende bi Willem Reijnouts 10 8 sc. payments ende die goede lude uter Haghe reijcten uut bi Andries van Wijc, diet selve betaelde

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 126