Deze hofdiensten heetten riemtalen, oorspronkelijk de verplichting om den graaf in oorlogstijd met riemen of koggen bijstand te verleenen. Die Haghe was volgens de Rent. Rek. van Noorth. 1370—1371 geschat op 4 riem- taien, elke riem deed X ÏL'. Zoo had Hagheambacht op te brengen XC të, Delft b.v. 12 riem of CXX tl', Rotterdam 6 riem of LX U', Leyde 15 riem of CL tl". Die Haghe schijnt echter reeds voor 1400 dezen hof dienst afgekocht te hebben, want noch in het privilegie van 1400 noch van 1407 worden de riemtalen genoemd onder de verplichtingen van die Haghe. En van dien tijd af is er ook geen sprake meer van, dat die Haghe mede moest helpen aan het schoonhouden van vijver en grachten, van weg en vaart naar Delft. Sedert hadden allerlei dorpen in Rijnland en Delfland tot plicht dezen hofdienst te vervullen. Men vindt ze aangegeven in het Groene register van de Rekenkamer fol. 192 met de riem talen er bij. Het waren de dorpen Aarlanderveen, Are, Alphen, Alcmaar, Rijnsaterwoude, Leijmuijden, Kage, Benthuysen en Berkel, Broeck, Cuydelstaert, Calslage, Catwijck en Valkenburch, Coudekerck, Cralinge, Dorp, Esselikerwoude, Hazertswoude, Hoeijdenpijl, Harnasch, Liere, Monster en Poeldijk, Mattenesse, Maasland, Naald wijk, Noirtigerhout, Nieuwecoop, Oegstgeest, Pijnacker, Rijswijck, Rotterdam en Bergambacht, Schieambacht ende is Oudeschie, Sluijpwijck en Middelburch, Wad- dinxveen, Puelgen, Groenswoude, Suijdelwijck, Voshol WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 105 den wercluden van der vaert 16 ffi. Hier jeghens wart die vaert ghe- meten bi miin here Willem van Outshoirn 900 roeden lanc, daire of ghesciert wort up die van der Spoije metten viskers uter Haghe enten waghenairs die visch voeren, 100 roeden voir uijte maken van der Spoije uijtwaerts ende die 800 roeden dair an worden besteet ende nam te maken Dire die Smit van der Wateringhe etc. 1) Rent. Rek. v. Noorth. 1370_371.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 127