DIE HAGHE ALS AMBACHT, PAROCHIE EN 114 die Haghe. Meteen zullen wij dan hieruit zien, dat de vergadering der buren, die in dat privilegie genoemd wordt, een gerichtsvergadering is, een vergadering, waarin beslissingen genomen werden ten opzichte van tijnszaken, ten opzichte van den hofgrond. En zoo ligt het voor de hand hieruit te concludeeren, dat de vergadering der buren was een vergadering van tijnsgenoten en dat dus ongetwijfeld zooals reeds gezegd is het oudste karakter van 't college van schout en schepenen, dat van een tijns- gerecht zal zijn geweest, waarbij schepenen, als gekozenen uit de buren, de buren vertegenwoordigen. Zie hier dan ’t eerste nog niet geciteerde gedeelte van het bedoelde stuk van 1340, „Willem, grave van Heijnn, etc. maken cond allen luden, want onse scotbair lade, wonende int Westambacht van der Haghe tussen Vetelenvoirde ende Loesduenre lane ons langhe ghetoent hebben, dat doester lude, welgheboeren lude, papen ende poirteren scotbair land ligghende int ambocht voirs. ghecoft hebben ende dat sommige van hueren bueren van horen scotbaerluden poerteren gheworden sien om hoir land van dien scote te vreijen ende omme dat die menen buerte voitscr. bi rade van onsen luden dat vervoerden willen ende hem ghemeenlike verwillecoert hebben voir onsen rentemeester dat al dat land dat leghet int Westambacht van der Haghe, ende nu ter tijt scotbaer es o£ namaels scotbaer woirt, dat dat verbonden ende sculdich sal wesen onse scot etc. soe willen wi dat die willecoer voirscr. van deser tijt voer- waert ewelike duerende vast ende ghestade blive”. Hier is het dus, dat de gerechtsvergadering der tijns- genooten of buren een keur maakt betreffende het schot en de schotbaarheid, waaraan de graaf als grondheer zijn sanctie hecht. Zoo juist werden de schepenen vertegenwoordigers van de buren genoemd. Dat zij dit waren, blijkt tenduide-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 136