van 1375 1), waarbij aan schepenen die Haghe het recht werd ge- lijkste uit het privilegie en schotbaren luden van geven zelf het schot te mogen zetten en uit te panden, iets wat voordien niet door hen gebeurde, maar rechtstreeks door den graaf werd gedaan, ook het panden. Het is dat zij hier terloops bijgevoegd een eigenaardigheid van den tijns van hoftijnsgoed, dat hij ingevorderd kon worden bij panding2). De graaf zegt dan „dat wij machtich gemaict hebben ende maken mit desen opene brieve onse scepenen ende onse scotbaren luden in de Haghe selve hoer scot setten te moeghen, daer si jaerlicx onsen dienst mede doen ende die scepen dit scot selve uijt te panden, ende waer dat sacke dat hen yemant hier in hinder off stoet dede jof daer jeghens waer, soe bevelen wij ende ghebieden onse rentemeester van Noorthollant, die nu es off naermaels wesen sal dat hi hem recht daer of doe hebben ende selve mit sijnen bode hen dat doe uijtpanden ende nyemant des en verdraghe gelike joft waer van onse scout; voert willen wij wie scepen in de Haghe is jof namaels worden sal ende hem rechts vermet te doene, dat hij daer van tot ewighen daghen scot gheven sal van alle sinen goede onse dienst mede te doene, gelike onse scotbaren lude in de Haeghe”. Uit de enquête van 1514 blijkt, dat die van de Haghe hun wedden en al hun lasten betaelden uit de schot- ponden die zij dan volgens ’t privilegie van 1375 zelf mochten innen. Maar al waren schepenen vertegen woordigers der schotbare luiden, daarom werden ze er nog niet door gekozen. Ze zullen ongetwijfeld door graaf of den meijster van den hove gekozen zijn, ge zien het feit, dat ze in 1356 door den baljuw worden WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 115 Fr. Reg. fol. 2. 2) Zie Fockema Andrea, I. bl. 328.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 137