die Haghe bestond on- den hove en schepenen, van keuren op de het hoofd is gezien, maar wat logisch uit dit eerst ge- gevene volgt, dat die Haghe altijd is geweest een bal juwschap naast andere baljuwschappen als Rijnland en Delfland, Kennemerland en Schieland, zoodat welge boren mannen van Rijnland en Delfland hier evenmin iets te zeggen hadden als die van Kennemerland of Schieland. Ook de mogelijkheid, die men zou kunnen opperen, dat de graaf met zijn Raad in dezen tijd de hooge jurisdictie zal uitgeoefend hebben, lijkt uitgesloten, omdat deze heel vaak en heel lang afwezig waren en uit niets valt af te leiden, dat de buren in die Haghe in crimineele zaken niet onder het gemeene gerecht gestaan zouden hebben. f. De Magistraat tot 1357. 1. Het dagelijksch bestuur van getwijfeld uit den meijster van gezien hun bevoegdheid tot het maken dagelijksche levensbehoeften. 2. Bij plechtige gelegenheden en in zaken van groot ge wicht betreffende de huishouding van die Haghe kwamen ook de „gemeene bueren” op, zooals we gezien hebben in het privilegie van 1340 voor het Westambacht en gelijk we ook gewaar werden bij een plechtigen overdracht van onroerend goed in 1316, 1), waarbij schout, schepenen en de geheele gemeente van die Haghe als getuigen optraden, naast den graaf. g. Jurisdictie op den ,,grafelijkheidsgrond'' tot 1357. Hierover zullen we uitvoerig onze meening geven bij de bespreking der rechtspraak van 13571505. V. Rechtspraak en Politie van 13571505. a. Algemeene beschouwing. Met opzet is het jaar 1357 als het begin van een nieuwe WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 121 t) v. Mieris II 166.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 143