dit feit Want we moeten inderdaad de beteekenis van het terzijde stellen van den meijster van den hove of rentmeester niet te gering achten. Het is veel belang- rijker dan wat in menig privilegie is vastgelegd. Trouwens de langzame veranderingen, die zich in het economische leven der middeleeuwen voltrekken en de veranderingen, die daarvan weer het gevolg zijn in de rechtsverhoudingen, staan ook niet zwart op wit opgeteekend in privilegiën. Niettemin zijn ze veel belangrijker dan menig handvest en vormen ze den achtergrond, waartegen de verleende voorrechten bezien moeten worden en waardoor vele privilegiën pas op hun juiste waarde geschat kunnen worden. Inderdaad, de macht der huijsluijden groeit in den loop der 14e en 15e eeuw sterk. Steeds worden nieuwe gronden in die Haghe in erfhuur uitgegeven, nieuwe buurten ont staan er in die Haghe; de oude buurten raken dichter bevolkt. Daarbij, de Graaf heeft telkens weer meer geld noodig voor zijn onophoudelijke oorlogen. Voorbeelden daarvan zijn reeds aangehaald. Geen wonder dat de huijs luijden, wier bijdragen in al die extra-ordinaris beden niet gering zijn, in een sterkere positie tegenover den graaf komen te staan, en dit zich van zelf in de rechtsverhou dingen moet weerspiegelen. Een vergelijkend staatje van de gegoedheid der huijsluijden in verschillende dorpen en ambachten in 13441345 worde hierbij gevoegd: Hage 6804 ft'; Zandambacht buten der poirte 2124 ffi; Liere 2081 ftRijswijk 2957 ft; Naaldwijk 1804 ft; Bodegraven 3813®; Monster en Poeldijk 7062 ft'; 10 st. Oestgheest 3580 ft'. Want wat is het groote onmiddelijke gewicht, dat deze verdwijning van den meijster van den hove voor de huijs luijden met zich meebrengt, waarin zich dan tevens het duidelijkst hun toegenomen macht tegenover den graaf WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 123

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 145