WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 125 plichtig aan den graaf, een ambtenaar dus, onafhankelijk van den rentmeester en naast hem staande. Feitelijk wordt in dat jaar een einde gemaakt aan de onmondigheid van die Haghe. Van 1359 af bestaat er, wel is waar soms met groote hiaten, een serie aparte baljuwrekeningen. Deze baljuw van 1357 is dezelfde, als die reeds in 1354 werd genoemd. Zijn commissie volgt hier: „Hertoghe Willem van Beijeren etc. doen cont allen luden, dat wi bevolen hebben ende bevelen mit desen openen brieven here Adam van Berwaerde onsen neve, die bailliuscip van onsen ambachte van der Haghe te bedriven ende te verwaren tot onser eren ende orbaer ende gheven hem macht, scout, scepene, scrijfambacht ende bodeambacht ende andere dienste die de bailliuscap vors, toebehooren, te setten ende tontsetten, also dicke alst hem nuttelic ende orbaerlic denken sal ende soe wes brieve wi daer of ghegheven hebben, die te wedersegghen spreken die wedersegghen wi mit desen brieve ende van deser bailliuscap voers. te bedriven sal hi hebben te hulpen sinen cost mede te doene twintich pont holl. tsjaers goets ghelts ende hi sal ons of denghenen dien wijt be velen goede rekeninghe doen van der bailliuscap voers. soe wanneer hijs van onsen weghe vermaent wort ende ghebieden naersteliker allen onse goeden lude ghemeen- like van onsen ambochte voers., dat sij heren Adam voers. onderdanich ende ghehorich siin in allen onsen saken ghelike ons selven ende dat sal gheduren ter tijt toe des her Adam onse neve mit andere dienste versien wort of enigher andere goet ghegheven wort van onsen weghen hem mede te behelpen”. Nu, wat dit laatste betreft, er schijnt spoedig een beter ambt voor den gunsteling van den graaf gevonden te zijn, omdat we reeds over 13591360 de rekening van een anderen baljuw bezitten. Maar deze commissie leert ons

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 147