zal blijken, hoe langzamerhand de schepenen de functies der welgeborenen aan zich trekken, wat dan eindigt met het volledig terzijde stellen van de welgeborenen door de schepenen. Maar dit grijpt pas in de volgende jaren plaats. Volgens de baljuw-instructie van 1356 worden de schepenen aangesteld door den baljuw „also dicke alst otbaerlic is ende et onsen rentemeester voert oerbaerlic duijncken sal”. Volgens de baljuw-instructie van 1357 worden de schepenen aangesteld door den baljuw „also dicke alst hem (d.i. den baljuw) nuttelic ende otbaerlic denken sal.’’ Volgens het privilegie van 1407, gegeven aan de ge- heele Haghe zal de baljuw de schepenen kiezen uit huijsluijden en welgeborenen, terwijl een ieder, die schepen is of is geweest, vrede zal mogen eischen als een wel geboren man. „Voirt so hebben wij om des gemenen orbairs wil onsen goeden lieden voirscreven sulke gracie gedaen ende geconsenteert, consenteren ende willen dat onse wailgeboren lude ende huijslude ende binnen onse voirscreven ambacht geseten, samentlic in onse ge rechte wesen sullen ende onse dorp ende ambacht regeeren tot onsen eren ende ter besten oirbair, also dat onse bailliu die nu is of namaels wesen sal ut onse goede wailgeborenen ende huysluden voirnoemt alle jair up sinte katerinen dach kiesen ende setten sal seven goede eersamige mannen, die drie jair after een binnen onsen voirscreven ambachte woenstat gehouden hebben, scepenen tewesen in onze dorpe ende ambacht voirscreven een jair lang, die men alle jair versetten sal up sjairsdach voirs ende anders niet. Ende so wes onse scepene voirscreven die indertijt wesen sullen met onse dagelicxen rechter kueren sullen, dat ons dorps ende ambachts oirbair ende onse heerlicheit WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16?- EEUW 135 vlg. 1) Fr. Reg. fol. 4vs. en

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 157