geconsenteert wordt de vorming van een kiescollege van 32 buyrluijden, die een nominatie zullen opmaken van veertien personen, waaruit de raad van den graaf of de baljuw zeven personen als schepenen zal kiezen. De buren krijgen dus nu overwegenden invloed op de benoeming van schepenen, waarover zij voordien niets te zeggen hadden. „Endevoirt meer hebben oic geconsenteert ende gemachticht, consenteeren ende machtigen mit desen onsen brieve, dat onse getruwen stadhouder ende raide van Holland eens kiesen sullen 32 notabele personen, buyer- luijde in onse voirscr. dorpe van der Hage, die den tijt van dese tegenwoirdigen bede gedurende ende dair en teynden nae onse wederseggen” het is dus weer de geld nood van den graaf, waaruit deze concessie voortkomt „alle jaeren up sinte Katherinen avont up 's dorps huijs van der Hage vergaderen ende dair blijven sullen also verre als zij in de Hage of up een mijle ommegaens sijn, nootsaken uuytgeseit, up die boete die dair gebreclic in waeren van drie ponden hollants, deen helfte tot onse proffijte ende dander helft tot proffijte van onse voirscr. dorpe ende die twee ende dertich sullen dair kiesen, eer sij scheiden uuyten huyse bij den meesten stemmen vierthien personen, dairuyt onse voirscr. stedehouder ende raide, die nu sijn off naemaels wesen sullen of onsen bailliu kiesen sullen 7 persoenen nair hueren goetduncken ende die eeden des anderen dages up sinte Katherinen dach om scepenen te wesen dat navolgende jair, behoudelic dat die scepenen sullen sijn gegoet tot hondert nobelen of dair en boven”. Het kiescollege vult zich zelf aan. „Ende indien enich van den twee ende dertich personen oic aflivich worde so sullen in de stede van des dooden die een ende dertich of alse vele alser dair bliven sal, kiesen ende stellen eenen anderen, om tgetal altoes vol te houden ende also voirt WATERSCHAP TOT HET EINDE DER 16E EEUW 137

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarboeken geschiedkundige vereniging Die Haghe | 1924 | | pagina 159